Polski Klub Ekologiczny OWP

Polski Klub Ekologiczny OWP

Okręg Wschodnio-Pomorski
O Klubie
Witamy na stronie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego. Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim istniejącym od roku 1980. PKE powstał w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Pierwszym prezesem był...

O Klubie

Witamy na stronie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego. Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim istniejącym od roku 1980. PKE powstał w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Pierwszym prezesem był Stanisław Juchnowicz. Okręgi i Koła to jednostki terenowe. Wszystkie Okręgi posiadają osobowość prawną. Koła, które są jednostkami podstawowymi Klubu wchodzącymi w skład Okręgu, nie mają obowiązku posiadania osobowości prawnej. Okręg Wschodnio-Pomorski PKE obejmuje swym zasięgiem obszar województwa pomorskiego. Posiada 7 Kół, w tym jedno z osobowością prawną. Powstał w 1981 r. na Politechnice Gdańskiej. W minionym trzydziestoleciu Klub miał 10 prezesów, których kadencja trwała zgodnie ze Statutem 3 lata. Pierwszym prezesem był architekt Andrzej Baranowski. Zasady funkcjonowania PKE określa Statut definiujący deklarację ideową, cele i zasady działania stowarzyszenia. Statut PKE jest dokumentem obowiązującym WSZYSTKIE jednostki PKE w całym kraju. Cele naszej organizacji: · uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa; · ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego; · ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego; · kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji; · powszechna edukacja ekologiczna; Fragment założeń programowych z 1981r. Klub jest stowarzyszeniem ludzi dobrej woli, o wysokich walorach etycznych, których jednoczyła idea walki o zachowanie dla społeczeństwa i jego przyszłych pokoleń niezniszczonej przez techniczną cywilizację Ojczyzny Fragment deklaracji ideowej: Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka Jesteśmy członkami następujących organizacji: · Coalition Clean Baltic – Koalicji na rzecz Czystego Bałtyku – międzynarodowej sieci organizacji, pierwszej o tym charakterze sieci powstałej na początku lat 90. w Helsinkach. CCB łączy wysiłki 26 ekologicznych organizacji z 10 nadbałtyckich krajów w celu promocji, koordynacji, wymiany doświadczeń i współpracy dla ochrony zasobów oraz poprawy stanu środowiska w Regionie Morza Bałtyckiego. · Friends of the Earth – (część Friends of the Earth International,- światowej sieci, zrzeszającej ponad. 2 mln aktywistów z 74-ch państw). Przyjaciele Ziemi walczą o zdrowsze, bardziej przyjazne życie na Ziemi, ochronę naszej planety przed niszczeniem środowiska przyrodniczego. · Koalicji Klimatycznej – sojuszu organizacji pozarządowych w Polsce zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony globalnego klimatu. Sojusz zrzesza 23 krajowe organizacje ekologiczne. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska · European Environmental Bureau w Brukseli – największej europejskiej federacji organizacji ekologicznych (zrzesza ponad 140 organizacji członkowskich).
Efektywność usuwania mikroplastików ze ścieków i wód, dr hab. E.M. Siedlecka, prof. UG
  Pytania sprawdzające wiedzę z wykładu 3 można pobrać tutaj. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu. 
Read More
Mikroplastiki w środowisku – zagrożenia, źródła i losy. Alan Puckowski
    Pytania sprawdzające wiedzę z tego wykładu można pobrać tutaj. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu.
Read More
Bałtyk – zmienne morze i jego kłopoty, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Odpowiedzi na pytania do wykładu 1
Read More
Odpady plastikowe w Bałtyku – popularyzacja wiedzy o plastikowym potopie i innych zagrożeniach dla różnorodności gatunkowej Morza Bałtyckiego
Antropopresja (niszczenie siedlisk, nadmierna eksploatacja zasobów, inwazje gatunków obcych, oraz zanieczyszczenia i eutrofizacja) jest zagrożeniem dla naturalnej bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Jak wykazały najnowsze badania wielki...
Read More
Życzenia Świąteczne
Ścieki komunalne, osady, a gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Opracowano Krajowy...
Read More

Kontakt

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 957-071-30-84 REGON 190286948 KRS 00000 26 397 Bank Zachodni WBK S.A. 48 1090 1098 0000 0001 0057 3355 e-mail: pke.gdansk@gmail.com tel. kom. 605 33 47 92 Strona www: pke.gdansk.pl
Efektywność usuwania mikroplastików ze ścieków i wód, dr hab. E.M. Siedlecka, prof. UG
  Pytania sprawdzające wiedzę z wykładu 3 można pobrać tutaj. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu. 
Read More
Mikroplastiki w środowisku – zagrożenia, źródła i losy. Alan Puckowski
    Pytania sprawdzające wiedzę z tego wykładu można pobrać tutaj. Odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu.
Read More
Bałtyk – zmienne morze i jego kłopoty, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Odpowiedzi na pytania do wykładu 1
Read More
Odpady plastikowe w Bałtyku – popularyzacja wiedzy o plastikowym potopie i innych zagrożeniach dla różnorodności gatunkowej Morza Bałtyckiego
Antropopresja (niszczenie siedlisk, nadmierna eksploatacja zasobów, inwazje gatunków obcych, oraz zanieczyszczenia i eutrofizacja) jest zagrożeniem dla naturalnej bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Jak wykazały najnowsze badania wielki...
Read More
Życzenia Świąteczne
Ścieki komunalne, osady, a gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Opracowano Krajowy...
Read More
Pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugli Śródlądowej z uwagami dotyczącymi drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną
Szanowny Panie Ministrze, Dziękujemy za umożliwienie nam udziału w debacie w dn. 18.11.2016 roku w sprawie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną i budowy drogi wodnej...
Read More
List do premier Szydło w sprawie projektu planowanych zmian w zakresie ochrony środowiska i przyrody
Szanowni Państwo, Ministerstwo Środowiska planuje dokonać daleko idących zmian w obecnym systemie zarządzania ochroną środowiska i przyrody. Projekt takich zmian został przekazany na początku grudnia...
Read More

Kontakt

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

NIP 957-071-30-84

REGON 190286948

KRS 00000 26 397

Bank Zachodni WBK S.A. 48 1090 1098 0000 0001 0057 3355

e-mail: pke.gdansk@gmail.com

tel. kom. 605 33 47 92

Strona www: pke.gdansk.pl