Apel o zmianę ustawy dotyczącej wycinki drzew

Polski Klub Ekologiczny apeluje o wycofanie się Pana Ministra z decyzji o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 1 stycznia 2017 r.

Jesteśmy organizacją, która w oparciu o konstytucyjny zapis o zrównoważonym rozwoju, od przeszło trzydziestu lat realizuje swoją misję reprezentując interes społeczny w zakresie ochrony stanu środowiska, ochrony przyrody, a co za tym idzie – ochrony życia i zdrowia człowieka.  To daje nam legitymację, aby oczekiwać od Rządu natychmiastowego działania w sprawie masowej wycinki drzewostanu.

W związku z zagrożeniami jakie niesie treść i tryb wprowadzenia nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 1 stycznia 2017 r. apleujemy o niezwłoczne skierowanie jej do ponownego procedowania i wprowadzenia zmian, które uchronią środowisko przez postępującą w zastraszającym tempie dewastacją.

Pozbawiona etapu konsultacji i niespodziewanie podjęta, nieprzemyślana ustawa sprawiła, że cała Polska została ogarnięta gorączkową, pospieszną i masową wycinką drzew. Stanowi to zwiększenie zagrożeń dla warunków życia mieszkańców w kraju ogarniętym smogiem. Wycinki drzew to usuwanie naturalnego sojusznika człowieka, oczyszczającego powietrze, łagodzącego zmiany stosunków wodnych, skutki podtopień, suszy, upałów. To zintensyfikowanie niekorzystnych warunków życia w sytuacji szybko postępujących zmian klimatycznych nieobojętnych dla zdrowia i życia w naszym kraju.

Gminy pozbawione narzędzi prawnych nie są w stanie chronić środowiska przyrodniczego na swoim obszarze, które jest naszym dobrem wspólnym. Pan Minister, zignorował głos społeczeństwa obywatelskiego, naukowców oraz obowiązujące dotychczas standardy wprowadzania nowego prawa, na rzecz doraźnych korzyści finansowych dla właścicielu gruntów zalesionych. Pod topór idą nie tylko lasy ale również aleje i stare drzewa o niezaprzeczalnej wartości przyrodniczej.

Sejm podpisując się  pod nowelizacją, doprowadza do niszczycielskich przedsięwzięć, które będą miały negatywny wpływ na życie codzienne i zdrowie obywateli na przestrzeni wielu następnych pokoleń. Jest to działanie niezgodne z Konstytucją i prawem europejskim!

polecamy:

Zagadki Jana Szyszki, czyli powrót…