Minister Szyszko nie respektuje przepisów dot. obszarów chronionych Natura 2000. Chce wprowadzić zmiany, które zaszkodzą polskiej przyrodzie!

Pojawiła się informacja, iż resort środowiska proponuje zmiany nie do przyjęcia. Minister Jan Szyszko chce pozwolić w „szczególnych przypadkach” na odstąpienie od ochrony gatunków lub siedlisk w ramach unijnej sieci Natura 2000, co może skutkować degradacją obecnie istniejących obszarów chronionych oraz spowodować realne zagrożenie dla setek rzadkich gatunków.

Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i koalicji Nauka dla Przyrody uważają, że figurujące już na rządowych stronach internetowych rozporządzenia spowodują fragmentaryzację sieci najcenniejszych obszarów przyrodniczych – unijnej Natury 2000. Obszary te zajmują obecnie 20 % terytorium Polski (849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich). Poza Puszczą Białowieska, wymienić tu można Tatry, nadmorskie wydmy i wrzosowiska, a jako tzw. gatunki priorytetowe – m.in. żubra, kozicę czy wilka.

Obowiązująca ustawa mówi, że nadrzędnym celem ochrony Natury 2000 jest dążenie do „odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków”. Resort chce, by w niektórych przypadkach można było od tego odstąpić. Nie określono jednak, kiedy mowa o ‚szczególnym przypadku’, kto będzie o tym decydował oraz czy będzie można się odwołać od takiej decyzji – mówi dr hab. Przemysław Chylarecki, jeden z autorów listu wystosowanego do ministra Szyszko przez Komitet Biologii Środowiskowej Ewolucyjnej PAN.

Na chwilę obecną nie jest znana data wejścia w życie rozporządzenia. Resort środowiska informuje, iż „Trwa analiza uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych”.

Eksperci UNESCO sprawdzą, czy Puszczy Białowieskiej nie należy wpisać na Listę Dziedzictwa Zagrożonego – taki jest oficjalny projekt decyzji, która ma zapaść na lipcowej sesji UNESCO w Krakowie.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykułach anglojęzycznych:

” Poland’s primeval forest is under serious attack”

„Poland starts logging primeval Białowieża forest despite protests”

Walka o Puszczę Białowieską trwa… Jak twierdzą aktywiści – co trzy minuty pada kolejne drzewo. Nie bądź obojętny! Podpisz apel w obronie Puszczy Białowieskiej!