O Klubie

Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim. Powstał  w 1980r. w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Dwaj pierwsi prezesi to profesorowie Tadeusz Przemysław Szafer i Stanisław Juchnowicz. Okręgi i Koła to jednostki terenowe. Wszystkie Okręgi posiadają osobowość prawną. Koła, które są jednostkami podstawowymi Klubu wchodzącymi w skład Okręgu, nie mają obowiązku posiadania osobowości prawnej.

Skład Zarządu PKE OWP:

 • Prezes: Tomasz Rozwadowski
 • Wiceprezes: Jadwiga Kopeć
 • Sekretarz : Jerzy Wojtkowiak
 • Skarbnik: Maria Weber
 • Członkowie:  Joanna Lepczak Michalska; Ewa Siedlecka; Aleksandra Sas-Bojarska;

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Grażyna Wolniakowska – przewodnicząca
 • Janina Możwiłło
 • Barbara Czernicka

Okręg Wschodnio-Pomorski posiada 7 Kół (Nazwa koła – Prezes – rok założenia):

 1. LA 21 – Jadwiga Kopeć – 2005
 2. Gdańsk Zachód – Barbara Czernicka – 2010
 3. Sopockie Potoki – Włodzimierz Śliwiński – 2008
 4. Stogi – Andrzej Rutka – 2008
 5. Storczyk – Agnieszka Wojtecka – 2004
 6. Zielona Morena – Stefan Sokołowski – 2015
 7. Koło Młodych (w trakcie konstytuowania się)

Okręg Wschodnio-Pomorski PKE obejmuje swym zasięgiem obszar województwa pomorskiego. Powstał w 1981 r. na Politechnice Gdańskiej i do dziś funkcjonuje pod tym adresem. Pierwszymi prezesami – założycielami byli dr Andrzej Tyszecki i dr Andrzej Baranowski.

Zasady funkcjonowania PKE określa Statut definiujący deklarację ideową, cele i zasady działania stowarzyszenia. Statut PKE jest dokumentem obowiązującym wszystkie jednostki PKE w całym kraju.

Cele organizacji

 • uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa;
 • ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego;
 • ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego;
 • kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji;
 • powszechna edukacja ekologiczna;

Fragment założeń programowych z 1981r.
Klub jest stowarzyszeniem ludzi dobrej woli, o wysokich wartościach etycznych, których jednoczyła idea walki o zachowanie dla społeczeństwa i jego przyszłych pokoleń niezniszczonej przez techniczną cywilizację Ojczyzny.

Fragment deklaracji ideowej:
Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka

Jesteśmy członkami następujących organizacji:

Coalition Clean Baltic – Koalicji na rzecz Czystego Bałtyku – międzynarodowej sieci organizacji, pierwszej o tym charakterze sieci powstałej na początku lat 90. w Helsinkach. CCB łączy wysiłki 21 ekologicznych organizacji z 9 nadbałtyckich krajów w celu promocji, koordynacji, wymiany doświadczeń i współpracy dla ochrony zasobów oraz poprawy stanu środowiska w Regionie Morza Bałtyckiego.

Friends of the Earth Europe – (część Friends of the Earth International,- światowej sieci, zrzeszającej ponad 2 mln aktywistów z 74 państw). Przyjaciele Ziemi walczą o zdrowsze, bardziej przyjazne życie na Ziemi, ochronę naszej planety przed niszczeniem środowiska przyrodniczego.

Koalicji Klimatycznej – sojuszu organizacji pozarządowych w Polsce zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony globalnego klimatu. Sojusz zrzesza 23 krajowe organizacje ekologiczne. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

European Environmental Bureau w Brukseli – największej europejskiej federacji organizacji ekologicznych (zrzesza ponad 140 organizacji członkowskich).

Działania podejmowane od początków istnienia  Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE (1981r.)  to edukacja, szkolenia, zajęcia warsztatowe, konferencje, opinie eksperckie interwencje, happeningi) związane z  promowaniem tematyki zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska. Wielokrotnie były podejmowane interwencje zarówno w interesie mieszkańców Pomorza  (kampania na rzecz czystości Zatoki Gdańskiej), Program Ekorozwoju Gdańska z udziałem Duńczyków w latach 1990-1991),  jak i wspólnie z innymi okręgami działania ogólnopolskie np. w latach osiemdziesiątych – protest przeciwko budowie EJ.

Od 2010 r. popierany był sprzeciw społeczności dzielnicy Kokoszki wobec lokalizacji w obszarze zamieszkania, zakładu przemysłu chemicznego przetwarzającego celulozę na włókna sieciowane, a po wybudowaniu – negocjacje w sprawie wprowadzenia do technologii produkcji osiągnięć najnowszych technik zabezpieczajacych powietrze, wodę i grunt przed szkodliwymi emisjami.

 

 • Dzięki inicjatywie Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Laboratorium Ewolucji Miasta powstała EkoAgora – Pomorska Platforma Komunikacji Społecznej, która ma zapewnić przestrzeń do komunikacji oraz inspirować  do aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu własnych przestrzeni życia, ochrony zasobów środowiska naturalnego i budowania silnego społeczeństwa przyszłości.
 • Projekt pn. „Rozwinięcie działalności ”EkoAgory – Pomorskiej Platformy Komunikacji Społecznej” portalu promującego zrównoważony rozwój miast i gmin”, jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/367/54/2017 z dnia 1.06.2017 roku.

  Koszt kwalifikowany zadania: 46.400,00 zł. Kwota dotacji: 40.000,00 zł
  Czas trwania projektu: maj 2017 – kwiecień 2018
  Projekt obejmuje: zbudowanie zespołu redakcyjnego odpowiedzialnego za publikowanie treści w poszczególnych sekcjach portalu, redagowanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kanałów promocji i ankietyzacji. Ponadto obsługę techniczną i merytoryczną portalu, jak również organizację spotkań, debat i konferencji.

   

  Pliki do pobrania: