Spotkanie przedstawicieli PKE z urzędnikami WS UM w Gdańsku

W dniu 28 marca 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Klubu Ekologicznego i reprezentanta Komisji Ochrony PTTK z urzędnikami WS Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie degradacji przyrody w Dolinie Radości.

Omówiono temat nielegalnego wysypania odpadów i bezprawnej wycinki drzew w Dolinie Radości przy ulicy Bytowskiej 5B w Gdańsku, w sprawie których w grudniu ubiegłego roku zostało wystosowane pismo do Prezydenta Miasta Gdańska p. Pawła Adamowicza. Z uwagi na brak oficjalnej odpowiedzi na list, ustalono, że należy poczekać na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, natomiast kwestią wycięcia zieleni powinien zająć się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zwrócono również uwagę na fakt, iż unieważniona przez SKO decyzja Prezydenta Miasta Gdańska miała wpływ na kolejne decyzje innych organów administracyjnych, które zostały wprowadzone w błąd przez właściciela terenu. Z tego względu powinny one zostać poddane ponownej weryfikacji z uwzględnieniem uchylonej decyzji.
Poruszono zagadnienie nielegalnego wywozu ‚śmieci’ z terenu Doliny Radości, z użyciem sprzętu mechanicznego, co prawdopodobnie doprowadziło do naruszenia, degradacji i ubytku poprzez wywiezienie części ziemi rodzimej zawierającej bank nasion naruszonego łęgu olszowo-jesionowego. Dyskutowano również na temat przebiegu linii brzegowej Potoku Oliwskiego, która powinna być zachowana oraz objęta ochroną z zakazem zabudowy przyległego obszaru w odległości 100 metrów od niej, niezależnie od położenia tego cieku na terenie działki prywatnej.

Stowarzyszenie „Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski”, wspomagane przez Komisję Ochrony Przyrody PTTK w Gdańsku, których celem jest ochrona środowiska (sozologia), rozumiana jako ochrona, zarówno zwierząt, grzybów i roślin, jak i całego dziedzictwa przyrodniczego, prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do usunięcia szkód zaistniałych w Dolinie Radości oraz mających na celu nie dopuszczanie do degradacji cennych pod względem przyrodniczym i historycznym obszarów.

Z listami PKE OW-P adresowanymi do Prezydenta Miasta Gdańska można zapoznać się tutaj (list z 14 grudnia 2016 roku) oraz tutaj (list z 21 lutego 2017 roku).