Projekty PKE OP

Projekty zrealizowane:

 • Projekt pn. Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatubył realizowany przez dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 • Projekt pn. „Rozwinięcie działalności ”EkoAgory – Pomorskiej Platformy Komunikacji Społecznej” portalu promującego zrównoważony rozwój miast i gmin”, był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/367/54/2017 z dnia 1.06.2017 roku.
  Koszt kwalifikowany zadania: 46.400,00 zł. Kwota dotacji: 40.000,00 zł
  Czas trwania projektu: maj 2017 – kwiecień 2018
  Projekt obejmuje: zbudowanie zespołu redakcyjnego odpowiedzialnego za publikowanie treści w poszczególnych sekcjach portalu, redagowanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kanałów promocji i ankietyzacji. Ponadto obsługę techniczną i merytoryczną portalu, jak również organizację spotkań, debat i konferencji.
 • Zrealizowaliśmy przy pomocy tego portalu dwa wirtualne szkolenia: „Odpady plastikowe w Bałtyku”; współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
 •  Plastic Free Baltic” – wielojęzyczne szkolenie, zainicjowane przez Coalition Clean Baltic adresowane było do mieszkańców całej zlewni Bałtyku.
 • „Nietoperz – anioł czy demon? Rola owadożerców w zachowaniu równowagi biologicznej“ (NFOŚIGW) – projekt ogólnopolski.
 • Kampania „P-stop“
 • Moja gmina – moje miejsce na Ziemi (2013-2014) – projekt adresowany do spoleczności lokalnych gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 • Zielona Akademia – Studia Podyplomowe Ekologia-Etyka-Technika – (1992-2012) – współpraca – Uniwerytet Gdański. Współfinansowanie WFOŚ I GW w Gdańsku.
 • Pomorskie Sympozja Ekologiczne – (od 2006 do 2009) – wieloletni projekt edukacyjny skierowany do mieszkańców regionu
 • Społeczna koncepcja zagospodarowania zachodniej części Pasa Nadmorskiego w Gdańsku – (2008-2011), współpraca Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Obecnie kontynuacja poprzez śledzenie i aktywne uczestnictwo w planowaniu przestrzennym w obszarach nadmorskich.
 • Zrównoważony rozwój Gmin (2010-2013) – działania konsultacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i zwiększenia udziału społeczeństwa w planowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów nadmorskich, w tym projekt zagospodarowania Pasa Nadmorskiego w Gdańsku – projekt  współfinansowany  przez WFOŚ i GW w Gdańsku,
 • Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno – Promocyjny (2002-2006) – PKE jako jeden z twórców modelowego i pionierskiego w skali polskiej projektu przygotowanego dla Gdańska, na który MdR pozyskało milion dolarów z Global Environment Facility (Fundusz Środowiska Globalnego, GEF)

Projekty w toku: