PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

WYJAŚNIAMY: ZAŁĄCZNIK IVa DO DYREKTYWY RAMOWEJ W SPRAWIE ODPADÓW

W 2018 roku państwa członkowskie UE i instytucje uzgodniły kompleksowy zestaw przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów z gospodarstw domowych i zwiększenie recyklingu. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw UE: ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (WFD), dyrektywy w sprawie składowania odpadów (LD), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP). Oczekuje się, że wszystkie państwa członkowskie odzwierciedlą uzgodnione przepisy UE w swoich przepisach krajowych do lipca 2020 roku.

Artykuł 4 ust. 3 WFD wymaga od państw członkowskich wdrożenia instrumentów ekonomicznych zachęcających do skutecznego stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Instrumenty te przede wszystkim mają zostać utworzone i wykorzystywane na poziomie państw członkowskich, a nie na poziomie UE. W niektórych państwach członkowskich instrumenty ekonomiczne są wykorzystywane w różnym stopniu do gospodarowania odpadami, ale nie wszędzie są one stosowane systematycznie lub w pełni.

załączniku IVa WFD wymieniono przykłady zaawansowanych instrumentów ekonomicznych, a także innych środków, które można wykorzystać w celu dalszego wdrażania hierarchii postępowania z odpadami i zwiększenia opłacalności ponownego wykorzystania i recyklingu. W tym dokumencie przedstawiono przykłady z różnych państw członkowskich, aby pokazać, w jaki sposób instrumenty te zostały wdrożone w praktyce.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą o narzedziach ekonomicznych proponowanych przez Ramową dyrektywę odpadową. Obok twardych regulacji prawnych, to właśnie zaadoptowane narzedzia ekonomiczne mogą znacząco pomóc w mobilizacji producentów, gmin i konsumentów w przestrzeganiu hierarchi postepowania z odpadami. Broszura zawiera kilkanaście przykładów z prawa obowiązującego w różnych regionach UE.

EEB Załącznik IVa do dyrektywy ramowej w sprawie odpadów