Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ponownego wykorzystywania produktów

PRZYKŁADY POLITYK ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW I INNE SPOSOBY OGRANICZANIA ILOŚCI ODPADÓW Znowelizowane unijne dyrektywy w sprawie odpadów, które weszły w życie w lipcu 2018 roku, obejmują środki mające na celu skuteczne zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Aby skuteczniej realizować te zadania, wszystkie państwa członkowskie UE muszą wdrożyć nowe środki do lipca 2020 roku. Do lipca 2021 roku rządy będą musiały również wprowadzić przepisy w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zawarte …

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH I INNYCH ŚRODKÓW PROMUJĄCYCH HIERARCHIĘ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

WYJAŚNIAMY: ZAŁĄCZNIK IVa DO DYREKTYWY RAMOWEJ W SPRAWIE ODPADÓW W 2018 roku państwa członkowskie UE i instytucje uzgodniły kompleksowy zestaw przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów z gospodarstw domowych i zwiększenie recyklingu. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw UE: ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (WFD), dyrektywy w sprawie składowania odpadów (LD), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP). Oczekuje się, że wszystkie …

Postulaty do władz miasta na rzecz ochrony klimatu w Gdańsku

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski skierował 9 postulatów do władz miasta na rzecz ochrony klimatu w Gdańsku: W związku z prognozami podniesienia poziomu morza i zagrożeniem sztormowym nie lokalizować kolejnych osiedli mieszkaniowych w pobliżu brzegu morza, szczególnie w zachodniej części Pasa Nadmorskiego. Dbać o stan przyrody szczególnie w zachodniej części Pasa Nadmorskiego jako naturalnej ochrony przed zagrożeniem od strony morza dla wielkich osiedli mieszkaniowych na południowy –wschód od ulicy Czarny Dwór, Dąbrowszczaków. …

Protest przeciwko decyzji rządu o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce

Jesteśmy oburzeni porozumieniem między Ministerstwem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zmasowanego i wielkoobszarowego polowania na dziki*.Popieramy protesty naukowców, intelektualistów i wszystkich ludzi przeciwnych decyzji Ministra Środowiska o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce pod pretekstem likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń. Apelujemy do rządu – rezygnujcie z zabijania tych pożytecznych zwierząt! Powołajcie zespół niezależnych ekspertów do sprawy wygaszenia wirusa ASF w Polsce! Dziki mimo, że chorują na ASF nie …

List do Ministra Tchórzewskiego w sprawie propozycji dotyczących energetycznego wykorzystania odpadów

Polski Klub Ekologiczny, wraz z wieloma organizacjami pro-środowiskowymi,  skierował do  Ministra Tchórzewskiego apel  w sprawie propozycji dotyczących energetycznego wykorzystania odpadów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią apelu. List otwarty do ministra Tchórzewskiego

Stanowisko skierowane do HELCOM w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Z inicjatywy Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wschodnio-Pomorski, Koalicja Czystego Bałtyku (CCB) przygotowała na październikowe posiedzenie grupy roboczej Środowisko i Ochrona Przyrody HELCOM swoje stanowisko dot. projektu budowy kanału przez Mierzeje Wiślaną, w którym wykazuje, że podjęcie tej inwestycji byłoby złamaniem wielu rekomendacji HELCOM i występuje, aby HELCOM nalegał na Rząd Polski o powtórne rozważenie planu budowy kanału w świetle znacznych skutków, jakie budowa może odnieść na środowisko. Link do dokumentu: https://goo.gl/zrFJVS Stanowisko skierowane …

NGO dot. wdrożenia Porozumienia Paryskiego

Wspólne stanowisko organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej dotyczące wdrożenia Porozumienia Paryskiego 4 listopada 2016 roku My, organizacje pozarządowe z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z innych krajów sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego, przyjmujemy z zadowoleniem jego wejście w życie i wzywamy europejskich przywódców do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wdrożenia tej historycznej umowy.  Wdrożenie porozumienia klimatycznego, które wchodzi w życie 4 listopada, mającego na celu ograniczenie wzrostu średniej światowej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza powinno być priorytetem …

Wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gdańsku

Do SUiKZP kierujemy wnioski wynikające z tego stanowiska. Jako nadrzędny w przygotowywanym dokumencie należy przyjąć kierunek zrównoważonego rozwoju ze szczególnym  uwzględnieniem  ochrony zasobów naturalnych. W planach  rozwoju miasta przyjąć priorytet człowieka przed samochodem. W planach rozwoju komunikacji drogowej dążyć do ograniczenia lub wykluczenia tranzytu przez tereny miejskie ,a w szczególności tereny nadmorskie. Należy odejść od lansowania realizacji Drogi Zielonej w odcinku nadmorskim od al. Hallera do ul. Pomorskiej jako części ramy komunikacyjnej Gdańska, …

Stanowisko w sprawie spalarni odpadów w Gdańsku

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie spalarni odpadów w Gdańsku- wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gdańsku 1.Uznając, że mimo stosowania podstawowych zasad polityki UE w gospodarce odpadami z uwzględnieniem odpowiedniej hierarchii postępowania (redukować, wykorzystywać ponownie, poddawać recyklingowi, odzyskiwać surowce), pozostaje frakcja odpadów suchych, wysokokalorycznych  nienadających się do wykorzystania w procesie recyklingu, a  nadających się do spalenia (odzysk energii). Mamy jednak zastrzeżenia do natychmiastowego przesądzenia realizacji spalarni w Gdańsku –Szadółkach, …

Stanowisko w sprawie Drogi Zielonej

Stanowisko  w sprawie rozwiązań komunikacyjnych między tunelem pod Martwą Wisłą  a ul. Spacerową w Gdańsku (opublikowane 15.06.2016r.) Polski Klub Ekologiczny i niżej podpisane organizacje pozarządowe z zainteresowaniem śledzą obraz mobilności na dolnym tarasie Gdańska. W związku z rozpoczęciem prac nad Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gdańska, przygotowywaniem wniosku o finansowanie inwestycji drogowych z funduszy UE i przystąpieniem do formułowania planów inwestycyjnych Gdańska na przyszłość, apelujemy o korektę stanowiska władz Miasta w sprawie tzw. …