Postulaty do władz miasta na rzecz ochrony klimatu w Gdańsku

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski skierował 9 postulatów do władz miasta na rzecz ochrony klimatu w Gdańsku:

  1. W związku z prognozami podniesienia poziomu morza i zagrożeniem sztormowym nie lokalizować kolejnych osiedli mieszkaniowych w pobliżu brzegu morza, szczególnie w zachodniej części Pasa Nadmorskiego.
  2. Dbać o stan przyrody szczególnie w zachodniej części Pasa Nadmorskiego jako naturalnej ochrony przed zagrożeniem od strony morza dla wielkich osiedli mieszkaniowych na południowy –wschód od ulicy Czarny Dwór, Dąbrowszczaków.
  3. Nie wprowadzać zabudowy w strefie krawędziowej, kosztem lasu i obszarów aktywnych przyrodniczo ( np. w rejonie ulic Srebrniki, Jaśkowa Dolina)
  4. Inwestorów nowych osiedli zobowiązywać do miejscowego zagospodarowania czystych wód opadowych.
  5. W aktualizowanym SUiKZP w części dotyczącej portu pozostawić na Stogach część plaż, wydmy i terenów lasów nadmorskich jako teren rekreacyjny z zapewnioną ochroną przyrody.
  6. Nie wprowadzić ruchu tranzytowego w tereny zachodniej części Pasa Nadmorskiego od tunelu pod Martwą Wisłą do Sopotu i dalej na północ przez budowę tzw. „Zielonej Drogi”. Zmniejszyć ilość samochodów w Pasie Nadmorskim w obszarze ochrony ujęć wody pitnej, przez częściowe skierowanie ruchu przez ul. Nową Kościuszki.
  7. Dalej wspomagać likwidację pieców węglowych (jest ich 5834- luty 2019) z włączeniem budynków do sieci co lub instalacji gazowej. Tam gdzie nie ma i nie będzie sieci proponować rozwiązania z zastosowaniem OZE.
  8. Wspierać i propagować w warunkach miejskich korzystanie z OZE.
  9. Wspierać i propagować wśród mieszkańców małą retencję, w tym w formie ogrodów deszczowych propagowanych przez Wody Gdańskie.

Postulaty zostały opracowane w ramach projektu koordynowanego przez PKE OM pt. „Zwiększenie świadomości mieszkańców miasta na temat zmiany klimatu i jej negatywnych skutków na poziomie lokalnym”

Finansowanie z grantu „Wykorzystanie COP24 w celu spowodowania długoterminowego społecznego zaangażowania i ruchów oddolnych na rzecz ochrony klimatu: od szczebla lokalnego do polityki państwa”, ze środków Europejskiej Fundacji Klimatycznej (European Climate Foundation) nr grantu G-1810-02345