Close plastic tap – Plastic does not belong to environment!

Zapraszamy na seminarium pt. „Close plastic tap” podczas 10. dorocznego forum strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego 2019. Seminarium jest organizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski. Rejestracja na wydarzenie trwa do 15 maja 2019r.

Co roku do mórz UE, w tym do Morza Bałtyckiego, odprowadzane są miliony ton plastiku. Zmniejszenie tego ładunku jest możliwe zarówno dzięki regulacjom UE i rządów krajowych, dobrowolnym działaniom ze strony przemysłu, ale również poprzez zmianę naszego własnego zachowania. Czy każdy z nas wie, co należy zrobić, aby zamknąć „kran z plastikiem” ?

Ścieżka gospodarki o obiegu zamkniętym w UE zakłada większe wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji nowych produktów. Tworzywa sztuczne nie powinny być już uważane za odpady, ale za cenne zasoby, jednak ostatecznym rozwiązaniem byłoby zastąpienie tworzyw sztucznych innymi materiałami w produkcji wszędzie tam, gdzie to możliwe. Podczas seminarium zostaną omówione przykłady dobrych praktyk mających na celu zmniejszenie wykorzystania tworzyw sztucznych w produkcji, konsumpcji i wytwarzaniu odpadów, a także działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat obiegu tworzyw sztucznych w społeczeństwie. Omówione zostaną możliwe sposoby zmniejszenia zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, które mogłyby zostać wdrożone na poziomie krajowym, gminnym i osobistym. Przedstawione zostaną zalecenia dotyczące minimalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych w różnych sektorach, w tym w hotelarstwie, biurach, podróżach.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to zmiana stanu świadomości w kierunku zaakceptowania koncepcji Zero Waste (Zero Odpadów), zapewniającej rozwiązania problemów związanych z antropopresją. Problem odpadów z tworzyw sztucznych zostanie przedstawiony w perspektywie międzynarodowej przez ekspertów z różnych branż: chemika, ekologa, władze samorządowe i przedsiębiorcę. Lobbysta na szczeblu UE przedstawi nadchodzące zmiany w dyrektywach UE i kwestię ekoprojektu. Na seminarium zostanie zaprezentowana wystawa plakatów wyjaśniających problem plastiku jednorazowego użycia.

Moderator:

 • Piotr Barczak – Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (European Environmental Bureau) – Starszy Specjalista ds. Odpadów

Paneliści

 • Ewa Siedlecka – Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski / prof. dr hab. Uniwersytet Gdański
 • Piotr Barczak – Europejskie Biuro Ochrony Środowiska – Starszy Specjalista ds. Odpadów
 • Eugeniy Lobanov – Koalicja Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic) – Lider Obszaru Roboczego  „Niebezpieczne Substancje i Śmieci Morskie”
 • Dmitry Frank – Kamenetsky, HELCOM, Sekretarz
 • Piotr Grzelak – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Maciej Lorek – Urząd Miasta Gdańsk, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • Jim Seido – Cosmetics AB
 • Małgorzata Drewnowska – Gdańskie Wody – Projekt FanpLESStic-sea

Organizatorzy:

Close plastic tap – Plastic does not belong to environment!

Every year millions tons of plastic are discharged to EU seas, including the Baltic Sea. Reducing these inputs is possible both through regulatory measures by EU and national governments, voluntary actions by industry and but not less importantly – by changing our own behavior. However, do we practically know what each of us can do to close the ‘plastic tap’ to the environment? Which habits to address to gain best effect? Which of them would require more efforts? Are there solutions available?

EU Circular economy path presumes higher share of recycled materials to be used for production of new products. Plastic among other kind of used materials should no longer be considered waste but a valuable resource, however an ultimate solution would be to substitute plastic in production wherever feasible. The examples of good practices to reduce plastic use in production, consumption and waste generation, as well as effective and ineffective actions to raise public awareness on plastic circulation in the society will be discussed. Possible measures to reduce plastic pollution that could be implemented on national, municipal and personal level will be discussed. Recommendations for minimization of plastic use in various sectors, including hospitality (hotels and accommodation), offices, travel will be presented.

Circular Economy is the mind-changer towards accepting Zero Waste concept providing solutions to cope with threats of Anthropopression. Problem of plastic waste will be presented by a chemist, environmentalist, decision-maker and an entrepreneur from an international perspective (PL, BE, SE, BY). EU level lobbyist will present forthcoming changes in the EU Directives and ecodesign issue. Interactive presentation of a simple water recycling method will be run. Exhibition of the set of posters explaining the Single Use Plastic problem, solutions, alternatives will accompany.

Moderator: Piotr Barczak – European Environmental Bureau – Senior Policy Officer for Waste

Panellists:

 • Ewa Siedlecka – Polish Ecological Club East-Pomerania Branch/ prof. dr hab. Gdańsk University
 • Piotr Barczak – European Environmental Bureau – Senior Policy Officer for Waste
 • Eugeniy Lobanov – Coalition Clean Baltic – Working Area Leader, Hazardous Substances & Marine Litter
 • Monika Stankiewicz – HELCOM – Executive Secretary, tbc / Dmitry Frank-Kamenetsky, Professional Secretary
 • Piotr Grzelak – Vice-Mayor of the City of Gdańsk for Sustainable Development and Housing
 • Maciej Lorek – Gdansk Municipality, Environmental Dept. Director
 • Milena Wiszniewska – Gdansk Municipality, Environmental Dept., Inspector
 • Jim Seido – Cosmetics AB
 • Małgorzata Drewnowska – Gdańsk Water – FanpLESStic-sea project

Organizers: Polish Ecological Club East Pomerania Branch, European Environmental Bureau, Coalition Clean Baltic

Registration