WFOŚiGW „WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim”-Sprawozdanie z realizacji projektu

Nazwa projektu:

WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim

Faza pierwsza – „Prolog” – zbudowanie fundamentów projektu, tworzenie bazy merytorycznej, przygotowanie koncepcji nowych narzędzi edukacyjnych

Projekt pn. „WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim”, był realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  • koszt kwalifikowany zadania: 27 500 PLN
  • dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 25 000 PLN

Opis zadania: Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski w 2018 rozpoczął wstępną fazę szerszego zadania edukacyjnego o nazwie WebBaltica. Ta faza projektu zwana „prologiem” to badanie poziomu świadomości społeczeństwa o potrzebie korekty naszych przyzwyczajeń w celu łagodzenia skutków antropopresji, budowanie fundamentów bazy merytorycznej wraz z koncepcją docierania z tą wiedzą do szerokich kręgów społeczeństwa. Aglomeracja Gdańska stanowi ważny ośrodek miejski południowego Bałtyku, ma więc największą szansę koordynowania działań związanych z popularyzacją wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Bałtyku, promocją walorów Regionu oraz aktywizowaniem społeczności lokalnych do pracy nad nieustanną ochroną niezwykłego bogactwa ekosystemów morskich Pomorza. W bieżącym roku projekt ma charakter lokalny, ale jesteśmy przekonani, że dzięki wykorzystaniu sieci międzynarodowych kontaktów PKE ich główne efekty merytoryczne zostaną spopularyzowane ponadlokalnie. Zbudowano fundamenty projektu, określono bazę merytoryczną, nawiązano fundamenty współpracy z tymi, którzy również prowadzą bałtyckie projekty edukacyjne.

Miejsce realizacji: województwo pomorskie, szczegóły w naszym kalendarium

Do kogo skierowany jest projekt: 

  • W bezpośrednich kontaktach – mieszkańcy aglomeracji Trójmiejskiej i wybranych gmin wiejskich, wybrane szkoły gminne i biblioteki gminne oraz osoby zainteresowane tematyką Morza Bałtyckiego
  • Dostęp do treści zamieszczanych w zakładce WebBaltica mają wszyscy odwiedzający portal EkoAgora.pl

Cele projektu:

  • Zbudowanie nowego kanonu bałtyckiej edukacji i poszerzanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym Bałtyku oraz popularyzowanie kultury poszanowania środowiska, jako miejsca życia i wypoczynku mieszkańców zlewni Bałtyku.
  • Popularyzowanie wiedzy i edukacja różnych grup odbiorców poprzez seminaria, warsztaty, debaty, opracowywanie nowych narzędzi dydaktycznych. Inne, wszechstronne działania uświadamiające  zagrożenia dla środowiska i zmierzające do minimalizacji antropopresji
  • Nawiązywanie nowych kontaktów i skupianie wokół projektu organizacji i osób indywidualnych działających na rzecz czynnej ochrony Bałtyku,
  • Upowszechnianie i wymiana  dobrych praktyk i najnowszej wiedzy o specyfice środowiska Bałtyku z innymi organizacjami z obszaru zlewni,
  • Przeprowadzenie analizy możliwości stworzenia w Gdańsku placówki edukacyjnej WebBaltica, promującej wiedzę o Morzu Bałtyckim.

Sprawozdanie z realizacji projektu WebBaltica i osiągnięty Efekt Ekologiczny

2018 -2019 KALENDARIUM PROJEKTU WEBBALTICA

Dofinansowano ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Projekt pn. „WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim”, jest realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku