Stanowisko w sprawie Nowej Politechnicznej

PKE-OWP został poproszony przez zainteresowane grupy mieszkańców Gdańska o zajęcie stanowiska w sprawie kontrowersyjnego przebiegu planowanej ul. Nowej Politechnicznej (nazywanej  również GPW).

PKE-OWP, jako organizacja dbająca o wdrażanie rozwoju zrównoważonego, stoi na stanowisku, że nie można w sposób zadawalający rozwiązać żadnego wycinkowego problemu miasta, bez myślenia kompleksowego i długofalowego. Dotyczy to również przedmiotowej trasy.

PKE-OWP uważa, że Gdańsk, Gdynia i Sopot powinny przedstawić kompleksową i spójną strategię rozwoju komunikacji zbiorowej miast aglomeracji gdańskiej. Obecny system jest nie funkcjonalny, nie spójny i niejednolity finansowo, a jego niska efektywność i atrakcyjność  prowadzi do preferowania przez mieszkańców komunikacji indywidualnej.

Opracowywane obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska daje doskonałą okazję do stworzenia całościowego i długofalowego systemu komunikacji zbiorowej przynajmniej w odniesieniu do Gdańska. Podjęty w ostatnim czasie projekt badania zachowań komunikacyjnych w Gdańsku  z pewnością może stać się solidną podstawą opracowania całościowej strategii.  Ważne decyzje powinny być poprzedzone rzetelnymi badaniami potrzeb komunikacyjnych i analizą porównawczą różnych rozwiązań lokalizacyjnych (różne przebiegi, w tym np. ul. Słowackiego w przypadku GPW), technicznych (szybki tramwaj, autobusy ekologiczne) i organizacyjnych (lepsze wykorzystanie PKM, bus pasy, wygodne węzły przesiadkowe ( i ułatwienia dla przewożenia rowerów), ulice jednokierunkowe, wspólny bilet). Realizacja wycinkowego rozwiązania, jakim jest Nowa Politechniczna w proponowanych wariantach, może okazać się nieefektywna jeśli chodzi o obsługę komunikacyjną całego miasta, a już okazała się konfliktogenna, gdyż wywołała ostre protesty społeczne na kilku odcinkach przebiegu (Ul. Wileńska, Do Studzienki, Bohaterów Getta).

Sytuacja różnicy interesów jest naturalna w przypadku każdego miasta, jednak jak pokazują przykłady realizacji podobnych zamierzeń na zachodzie Europy narzucony w Gdańsku czas na społeczną konsultację przebiegu trasy GPW jest zbyt krótki, co prawdopodobnie może uniemożliwić podjęcie właściwych decyzji i osiągnięcie konsensusu. Uważamy, że dopiero po opracowaniu całościowej strategii rozwoju systemu komunikacji zbiorowej, wykorzystującej najnowsze osiągnięcia światowe, należy poddać ją pod dyskusję społeczną, a potem realizować.

Zarząd PKE-OWP

dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski – prezes

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski – honorowy prezes PKE

dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. PG – wiceprezes

mgr inż. Jadwiga Kopeć – wiceprezes

dr inż. Jerzy Wojtkowiak – sekretarz

mgr Maria Weber – skarbnik

mgr Joanna Lepczak-Michalska – członek zarządu