Letni kurs Koalicji Czystego Bałtyku (CCB) „Nasz wspólny Bałtyk”

W dniach 3-8 lipca 2017 w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. profesora Krzysztofa Skóry w Helu odbył się letni kurs pod hasłem: Nasz wspólny Bałtyk (Our Common Baltic) organizowany przez Koalicję Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic, CCB).

W trakcie pięciodniowych warsztatów uczestnicy z krajów okołobałtyckich mieli okazję wysłuchać prelekcji traktujących o obecnym stanie Morza Bałtyckiego, jego zanieczyszczeniach niebezpiecznymi substancjami oraz zagrożeniach, jakie one powodują. Ponadto Mikhail Durkin (CCB) przybliżył zebranym obszary działalności organizacji, której był reprezentantem. Opowiedział również o aktualnym stanie ładunków azotu i fosforu wprowadzanych do Bałtyku. Ida Carlen (CCB) i Monika Selin (Stacja Morska) udzieliły wielu cennych informacji na temat rodzimych gatunków ssaków bałtyckich, jakimi są foki (red. w Bałtyku występują 3 gatunki fok: Foka szara (Halichoerus grypus)Foka obrączkowana (Phoca hispida) i Foka pospolita (Phoca vitulina) oraz morświny (Phocoena phocoena).

Pracownicy Stacji umożliwili uczestnikom zwiedzanie muzeum ssaków morskich, obserwowanie treningu medycznego fok oraz opowiedzieli o codziennej pracy w tym niezwykłym miejscu.

Podczas rejsów badawczych po Zatoce Gdańskiej zostały wykonane pomiary podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych, które następnie poddano analizie. Warsztaty umożliwiły również zdobycie wiedzy z zakresu pobierania próbek środowiskowych i monitoringu gatunków.

Irmina Plichta przeprowadziła obszerny wykład uzupełniony zajęciami w terenie, który wnosił wiele nowych informacji o zanieczyszczeniach mórz, głównie mikroplastikami. Szczegółowy opis znajduje się tutaj.

Zwieńczeniem prawie tygodniowej aktywności było nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz opracowanie nowych koncepcji projektów mających za cel ochronę środowiska morskiego Morza Bałtyckiego poprzez takie działania, jak: edukacja ekologiczna, wymiana doświadczeń, kooperacja z władzami na szczeblu lokalnym i krajowym.

Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć poniżej: