Stanowisko w sprawie Drogi Zielonej

Stanowisko  w sprawie rozwiązań komunikacyjnych między tunelem pod Martwą Wisłą  a ul. Spacerową w Gdańsku

(opublikowane 15.06.2016r.)

Polski Klub Ekologiczny i niżej podpisane organizacje pozarządowe z zainteresowaniem śledzą obraz mobilności na dolnym tarasie Gdańska.

W związku z rozpoczęciem prac nad Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gdańska, przygotowywaniem wniosku o finansowanie inwestycji drogowych z funduszy UE i przystąpieniem do formułowania planów inwestycyjnych Gdańska na przyszłość, apelujemy o korektę stanowiska władz Miasta w sprawie tzw. „ramy komunikacyjnej”.

Niżej podpisani wyrażają przekonanie, że planowane obecnie rozwiązania  nie są zgodne ze współczesnym sposobem myślenia o mieście i wiedzą specjalistyczną dot. rozwoju komunikacji miejskiej, a ich ewentualna realizacja pociągnie za sobą degradację cennego przyrodniczo i rekreacyjnie obszaru miasta i znaczące obniżenie jakości życia mieszkańców kilku sąsiednich dzielnic.

W związku z powyższym uważamy iż:

1. należy poprzez rozwiązania projektowe i zastosowanie środków technicznych wykluczyć możliwość tranzytowego przejazdu przez miasto z trasy E7 od strony Warszawy na północ kraju. Usprawnienie komunikacji w tym rejonie powinno służyć mieszkańcom i lokalnym dojazdom do pracy;

2. należy pilnie zrealizować uzupełnienie trasy Nowej Słowackiego o brakujący krótki odcinek Nowej Kościuszki, biegnący w znacznej części przez teren zlikwidowanej oczyszczalni ścieków Zaspa, łączący trasę Słowackiego z tunelem pod Martwą Wisłą i tym samym rozprowadzić ruch samochodowy z tunelu jako lokalny w kierunku Nowej Słowackiego, al. Rzeczypospolitej, ul. Czarny Dwór;

3. dla pozyskania środków z UE należy przeformułować pojęcie ramy komunikacyjnej  Gdańska  w jej wschodniej gałęzi  – Trasa Sucharskiego Tunel pod Martwą Wisłą – Nowa Kościuszki – Al. Rzeczypospolitej,  tunel pod Pachołkiem – Nowa Spacerowa, Obwodnica Trójmiasta, Obwodnica Południowa;

4. należy zrezygnować z budowy w planowanym obecnie przekroju tzw. Zielonej Drogi (Zielonego Bulwaru) na odcinku od ul. Czarny Dwór do Jelitkowa, gdzie biegnie przez tereny ujęć wody i publiczne tereny rekreacyjne. Należy zaprzestać używania mylącego określenia Zielona Droga, bo droga ta została wytyczona kosztem terenów zielonych, jej budowa spowoduje ich odcięcie, ograniczenie  i degradację;

5. nie należy używać argumentu o konieczności budowy nowej trasy dla odwodnienia terenu wzdłuż ul. Czarny Dwór. Tereny zielone na tym obszarze są prawidłowo zmeliorowane i nie obserwujemy tam podtopień. Łącznie z budową drogi będzie odwodniony tylko korpus drogi, a wody będą odprowadzone do kolektora Kołobrzeska  lub Potoku Jelitkowskiego, czyli w stronę plaż. Zanieczyszczenia wód opadowych w tym rejonie pochodzą od samochodów i są roznoszone w powietrzu w strefie ok. 200m od osi jezdni. Przy zwiększonej liczbie samochodów, proporcjonalnie zwiększy się również ilość zanieczyszczeń w tym rejonie.

Schemat alternatywnej możliwości domknięcia „ramy komunikacyjnej” wokół śródmieścia Gdańska

Planowanie przebiegu jezdni na odcinku al. Hallera – ul. Pomorska przez teren strefy ochronnej ujęć wody Zaspa i Czarny Dwór, co może spowodować poważne zagrożenie dla jakości wód pitnych, penetrującymi w głąb zanieczyszczeniami pochodzenia komunikacyjnego. Dwujezdniowa droga realizowana kosztem zmniejszenia obecnej powierzchni terenów zielonych odetnie, wielkie dzielnice mieszkaniowe (Zaspę, Żabiankę, Przymorze, gdzie mieszka ok. 200 tys. ludzi) od intensywnie wykorzystywanych przez mieszkańców Gdańska unikatowych w skali aglomeracji terenów rekreacyjnych, ponadto narazi te tereny na nadmierny hałas komunikacyjny.

Rozwój infrastruktury drogowej w Gdańsku powinien zgodnie z tendencjami światowymi realizować strategię wyprowadzania ruchu tranzytowego poza miasto oraz ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej.

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski apeluje o ponowne rozpatrzenie planów rozwoju komunikacji drogowej Gdańska, a szczególnie nadmorskiego odcinka Zielonej Drogi. Uważamy, że uwzględnienie tego wniosku wynika z respektowania zapisanych w Konstytucji RP wymogów rozwoju zrównoważonego.

 

Zarząd PKE – OWP:  dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski – prezes, dr hab. Inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska – wiceprezes, mgr inż. Jadwiga Kopeć – wiceprezes, dr inż. Jerzy Wojtkowiak – sekretarz, mgr Maria Weber – skarbnik, mgr Joanna Lepczak-Michalska –  członek zarządu, prof. dr hab. Ewa Siedlecka – członek zarządu

Jest to stanowisko wspólne Stowarzyszeń: Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski, Lepszy Gdańsk oraz Koło Naukowe Studentów Urbanistyki i Planowania Regionalnego Lem-ur

czytaj więcej  na ten temat:

Opinia komisji Rady Miasta dotycząca tunelu pod Pachołkiem

Tekst dot. tunelu pod Pachołkiem z 2013 roku

Nowa koncepcja „Zielonego Bulwaru”