Wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gdańsku

Do SUiKZP kierujemy wnioski wynikające z tego stanowiska.

  1. Jako nadrzędny w przygotowywanym dokumencie należy przyjąć kierunek zrównoważonego rozwoju ze szczególnym  uwzględnieniem  ochrony zasobów naturalnych.
  2. W planach  rozwoju miasta przyjąć priorytet człowieka przed samochodem.
  3. W planach rozwoju komunikacji drogowej dążyć do ograniczenia lub wykluczenia tranzytu przez tereny miejskie ,a w szczególności tereny nadmorskie.
  4. Należy odejść od lansowania realizacji Drogi Zielonej w odcinku nadmorskim od al. Hallera do ul. Pomorskiej jako części ramy komunikacyjnej Gdańska, a przedstawić możliwość rozprowadzenia ruchu lokalnego samochodów osobowych z tunelu pod Martwą Wisłą do trasy Nowej Słowackiego przez Nową Kościuszki oraz do istniejącej al. Rzeczpospolitej.
  5. Należy wprowadzić wszelkie możliwe na poziomie Studium zapisy w celu ochrony nadmorskich ujęć wody przed skażeniami ze środków transportu i transportowanych materiałów, ochrony nadmorskich publicznych terenów rekreacyjnych oraz terenów mieszkaniowych przed skażeniem spalinami i hałasem, a także ograniczenia ich dostępności dla mieszkańców przez drogę z dużym natężeniem ruchu samochodów.
  6. Dla zwiększenia dostępności terenów nadmorskich dla mieszkańców, połączyć linią tramwajową al. Hallera przez ul. Czarny Dwór , Obrońców Wybrzeża do ul. Chłopskiej.
  7. Dla ograniczenia ruchu samochodów w strefie ujęć wody i nadmorskich terenów rekreacyjnych zorganizować parkingi  w pewnym oddaleniu od np. na końcu al. Jana Pawła I  i zapewnić skomunikowanie z dojściami do plaż za pomocą  busików –czółenek  (shuttle – bus), które sprawdziły się dobrze np. w Wielkiej Brytanii w podobnych warunkach.

W imieniu Zarządu PKE OWP: Jadwiga Kopeć -wiceprezes