Informacja prasowa ws. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

W dniu 14.03.2017 roku w Brukseli odbyła się sesja plenarna, podczas której Parlament Europejski głosował nad wzmocnieniem prawa dotyczącego odpadów w celu wsparcia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Zatwierdzony tekst obejmuje cele dla recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych, limit dla składowisk, jak również wymóg obowiązkowej selektywnej zbiórki dla głównych strumieni odpadów, w tym odpadów biologicznych, olejowych i tekstylnych. Ponadto w tekście tym wskazano istotę wzrostu wykorzystania instrumentów ekonomicznych, mowa tu o podatkach za składowanie i spalanie oraz …

Spotkanie ws. projektu Plastic Free Baltic (05.03.2017) Sztokholm

Dnia 5 marca 2017 roku w Sztokholmie zorganizowane zostało spotkanie grupy roboczej pracującej nad nowym projektem CCB (Coalition Clean Baltic) dotyczącym zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego mikroplastikami – „Plastic Free Baltic”. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele większości krajów około bałtyckich w tym: Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Finlandii, Szwecji oraz Polski, łącznie 19 osób. Po przedstawieniu się oraz zaprezentowaniu  dotychczasowej działalności w zakresie  mikroplastików, uczestnicy omówili aktywności podejmowane w ich ojczystych krajach skierowane głównie …

Nowa droga na Hel przez Puszczę Darżlubską

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski zaapelował do p.Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka o zrezygnowanie z budowy nowej drogi na Hel. Swoje stanowisko PKE argumentuje faktem, iż Hel jest unikalnym, niezwykle cennym pod względem przyrodniczym terenem, objętym ochroną w ramach parku krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000. Ponadto ostatnio uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego nie przewiduje nowej dodatkowej drogi na Hel. Jeżeli planowana inwestycja zostanie zrealizowana, będzie to równoznaczne z degradacją Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego, jak również …

Pismo do Pani Premier w sprawie niszczenia polskiej przyrody

  W ubiegłym tygodniu (06.03.2017) Polski Klub Ekologiczny wystosował oficjalne pismo skierowane do p. Premier Beaty Szydło z prośbą o podjęcie działań mających na celu zatrzymanie procesu niszczenia polskiej przyrody. W liście powołano się na ponadczasową wartość i unikatowy charakter środowiska przyrodniczego, jak również aspekty historyczne, patriotyczne, zdrowotne i społeczne. Przytoczono poprawkę do ustawy o ochronie przyrody, która została przyjęta bez konsultacji społecznych w dniu 16 grudnia 2016 roku,co doprowadziło do masowej rzezi drzew we …

Komunikat Komisji Europejskiej

  Informacja prasowa: Bruksela, Bukareszt, Lublana, Praga, Sofia, Warszawa, Wilno, Zagrzeb, 4 luty, 2017   Ostatnio wydany komunikat Komisji Europejskiej w sprawie roli wykorzystania energii pochodzącej z odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym daje jasny sygnał rządom i władzom lokalnym krajów Europy Środkowo-Wschodniej, że priorytetem jest zapobieganie oraz recykling, a nie spalanie odpadów.   Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) uzyskały 5,4 miliarda euro od Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie …

Ścieki komunalne, osady, a gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Opracowano Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Realizowany konsekwentnie od r. 2004 wprowadził ogromny, może mało zauważony przez media, w związku z tym niedostatecznie doceniony przez społeczeństwo postęp, w gospodarce wodno-ściekowej w tym w oczyszczaniu ścieków komunalnych – blisko 100% mieszkańców miast i ok. 60% mieszkańców wsi objętych zostało siecią …

Pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugli Śródlądowej z uwagami dotyczącymi drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną

Szanowny Panie Ministrze, Dziękujemy za umożliwienie nam udziału w debacie w dn. 18.11.2016 roku w sprawie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną i budowy drogi wodnej do portu w Elblągu. Dziękujemy również za przesłaną prezentację dotyczącą planów inwestycyjnych na Mierzei. Zarówno debata, jak i prezentacja utwierdziła nas w przekonaniu, że podpisane przez 16 organizacji pozarządowych Stanowisko wręczone Panu Ministrowi w dniu 08.04.2016 na konferencji w Elblągu nie straciło nic na aktualności. Uważamy nadal, że …

List do premier Szydło w sprawie projektu planowanych zmian w zakresie ochrony środowiska i przyrody

Szanowni Państwo, Ministerstwo Środowiska planuje dokonać daleko idących zmian w obecnym systemie zarządzania ochroną środowiska i przyrody. Projekt takich zmian został przekazany na początku grudnia przez Ministra Jana Szyszkę do Pani Premier Beaty Szydło. Ostatnio pojawiły się dwa projekty poselskie, które na nim bazują. W naszym przekonaniu proponowane zmiany są bardzo niebezpieczne. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 1. odebranie Marszałkom Województw nadzoru nad Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeniesienie …

Monitoring odpadów morskich

W dniach 2-3 listopada w Gdańsku odbyły się warsztaty zorganizowane przez Koalicję Czysty Bałtyk (CCB) na temat monitorowania odpadów morskich, w których wzięli udział przedstawiciele organizacji członkowskich CCB z krajów nadbałtyckich (Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Rosji, Polski i Szwecji). Kurs prowadziła Thomais Vlachogianni z Śródziemnomorskiego Biura Informacji o Środowisku, Kulturze i Zrównoważonym Rozwoju (MIO-ECSDE). Partnerem w tym projekcie jest Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski. Podczas warsztatów mieliśmy okazję zapoznać się z metodami monitoringu …